Tüm Kategoriler
Kategorisine Göre Arayın

Anasayfa > Sahabe Kategorisi -> Sahabe Alanındaki Ünlüler

kisiler.org

Abbâd Bin Bişr

Kategori:
Sahabe

Ebü’r-Rebî’ (Ebû Bişr) Abbâd bin Bişr bin Vakş El-Ensârî. Hz. Peygamber’in zekât memurlarından, yiğitliğiyle meşhur sahabe. Evs kabilesinin Eşheloğulları kolundan olan Abbâd Medine’de doğdu ve orada yaşadı. Hz. Peygamber’in hicretten önce Medine’ye öğretmen olarak Medine’ye gönderdiği Mu ...

kisiler.org

Abbas Bin Ali Bin Ebû Talib

Kategori:
Sahabe

Hz. Hüseyin’in Kerbela’da şehit edilen kardeşi. Sünni ve Şii kaynakların hemen hemen ittifakla naklettiklerine göre Abbas Bin Ali, Hz. Hüseyin ile birlikte Kerbela’da bulundu ve orada Ehl-i beyt’e su temin ettiği için “Es-Sekkâ” lakabıyla anıldı. Hüseyin ve yanındakilere susuzluğu dayanılmaz h ...

kisiler.org

Abbas Bin Mirdâs

Kategori:
Sahabe

Ebü’l Heysem Abbâs Bin Mirdâs Bin Ebî Amir Es-Sülemî. Kahramanlık şiirleriyle tanınan sahabe. Bir putperest olan babasının ölümünden sonra Abbas Bin Mirdas Hz. Peygamber’e giderek Müslüman oldu. Kendi kabilesinden topladığı dokuz yüz kişilik bir kuvvetin başında önce Mekke’nin fethine katıldı; Huneyn Savaşı i ...

kisiler.org

Abbas Bin Ubade

Kategori:
Sahabe

Abbâs Bin Ubade Bin Nadle El-Ensârî El-Hazrecî. Hz. Peygamber’e Birinci Akabe’de biat eden on iki Medineliden biridir. İkinci Akabe’de de bulundu ve Hazreçlilere hitaben bir konuşma yaparak Resulullah’a biat etmenin, her ne pahasına olursa olsun onu düşmanlarına karşı savunmak manasına geldiğini, bunu yap ...

kisiler.org

Abdullâh b. Zübeyr

Kategori:
Sahabe

Zübeyr bin Avvam'ın oğludur. Annesi Esma binti Ebubekir Sıddîk'dır. Hicretden yirmi ay sonra doğdu. İsmini, Resulullah Efendimiz koydu. Cesur, kuvvetli ve kahraman bir kişiydi. Geceleri ibadet eder, gündüzleri oruç tutardı. Tunus harbinde, 120 bin düşman askeriyle 20 bin İslam askeri savaşırken, düşman kumandanı Cercîr'i öldürer ...

kisiler.org

Abdullah Bin Abbas Bin Abdülmuttalib

Kategori:
Sahabe

Ebü’l-Abbâs Abdullah Bin El-Abbâs Bin Abdülmuttalib El-Kureşî. Hz. Peygamber’in amcasının oğlu, tefsir ve fıkıh ilimlerinde otorite kabul edilen ve çok hadis rivayet edenler arasında yer alan sahabe. İbn Abbas diye de meşhur olan Abdullah, hicretten üç yıl kadar önce, Müslümanlar Kureyş’in ablukası altındayken ...

kisiler.org

Abdullah Bin Abdilmuttalib

Kategori:
Sahabe

Hz. Peygamber’in babası. Künyesi Ebû Kuşem, Ebû Muhammed veya Ebû Ahmed’dir. Kaynaklara göre Sâsânî Hükümdarı Nûşirevân’ın saltanatının yirmi dördüncü yılında doğmuştur. Aynı tarihi nakleden ve Hz. Peygamber’in söz konusu saltanatın kırk ikinci yılında doğduğunu kabul eden Taberi, eserinin başka bir yerin ...

kisiler.org

Abdullah Bin Abdullah

Kategori:
Sahabe

Abdullah Bin Abdullah Übeyy Bin Selûl El-Ensârî El-Hazrecî. Medineli münafıkların reisi İbn Selûl’ün oğlu, sahabe. Asıl adı Hubâb idi. Müslüman olduktan sonra, babasının da künye olarak kullandığı bu isim için Hz. Peygamber, “Hubâb şeytandır.” diyerek adını Abdullah’a çevirdi. Sahabelerin ileri gelenlerin ...

kisiler.org

Abdullah Bin Amr Bin As

Kategori:
Sahabe

Ebû Muhammed Abdullah Bin Amr Bin El-Âs El-Kureşî. Hz. Peygamber’den duyduğu hadisleri onun huzurunda yazmasına izin verilen sahabe. Hicretten yedi yıl kadar önce Mekke’de doğdu. Aralarında sadece on bir veya on iki yaş fark olduğu söylenen babası Amr Bin Âs’dan önce Müslüman oldu ve hicretin 7. yılından sonra ...

kisiler.org

Abdullah Bin Amr Bin Haram

Kategori:
Sahabe

Ebû Câbir Abdullah Bin Amr Bin Haram El-Ensârî Es-Selemi. Uhud Savaşı’nda ilk şehit düşen sahabe. Benî Seleme kabilesinin ileri gelenlerinden olduğu için İkinci Akabe Biatı’nda Berâ Bin Marûr ile birlikte kabilesini temsil etti. Bedir Savaşı’na katıldı. Uhud Savaşı başlamadan önce oğlu Câbir Bin Abdullah ...

kisiler.org

Abdullah Bin Atîk

Kategori:
Sahabe

Abdullah Bin Atîk El-Ensarî Adı ile anılan bir seriyyenin kumandanı olan sahabe. Medineli olduğu için El-Ensarî nisbesiyle anılan Abdullah, Hazrec kabilesindendir. Uhud Savaşı’ndan itibaren bütün savaşlara katıldı. Hz. Ebubekir’in halifeliği sırasında meydana gelen Yemâme Savaşı’nda şehit oldu. Kaynaklarda ...

kisiler.org

Abdullah Bin Ayyaş

Kategori:
Sahabe

Ebü’l-Hâris Abdullah Bin Ayyaş Bin Ebî Rebîa El-Kureşî El-Mahzûmî. Kıraat bilgisiyle tanınmış sahabe. Babası Ayyaş, ilk Müslümanlardandı; Habeşistan’a hicret etti, Abdullah orada dünyaya geldi. Sahabe olup olmadığı konusunda farklı görüşler bulunmakla birlikte, bazı rivayetlere dayanarak İbn Hacer ve İbn Abdülber sah ...

kisiler.org

Abdullah Bin Büdeyl

Kategori:
Sahabe

Abdullah Bin Büdeyi Bin Verkâ’ El-Huzâî. Huzâa kabilesinin son reisi olup Mekke fethi sırasında veya fetihten önce Müslüman olduğu rivayet edilmektedir. Huneyn, Tâif ve Tebük seferlerine katıldı. Halife Osman devrinde Abdullah Bin Âmir ile birlikte İsfahan halkıyla anlaşma yaptı. Sıffîn Savaşı’nda Hz. Ali tarafta ...

kisiler.org

Abdullah Bin Cafer Bin Ebû Talib

Kategori:
Sahabe

Ebû Ca’fer Abdullah Bin Cafer Bin Ebî Tâlib. Hz. Ali’nin yeğeni ve Habeşistan’da doğan ilk sahabe. Babası Ca’fer-i Tayyar Habeşistan’a hicret eden sahabelerdendir. Ailesiyle birlikte Habeşistan’dan Medine’ye dönen Abdullah, yedi yaşlarında iken Peygamber’e biat etti. Babasının Mû ...

kisiler.org

Abdullah Bin Ced

Kategori:
Sahabe

Abdullah Bin El-Cedd Bin Kays El-Ensârî. Kaynaklarda Bedir ve Uhud savaşlarına katıldığı zikredilmekte, ancak ölüm tarihi hakkında bilgi verilmemektedir. Hazrec kabilesinin Benî Selime koluna mensup olan Abdullah, Muâz Bin Cebel’in kardeşidir. Ced Bin Kays birçok gazveye katılmakla birlikte münafıklardan kabul edilirdi. Te ...

kisiler.org

Cabir b. Abdullah

Kategori:
Sahabe

Ensâr-ı kirâmın büyüklerindendir. İkinci Akabe anlaşmasında babası ile idi "radıyallahü teâlâ anhümâ". Bedr ve Uhudda küçük idi. Diğer onsekiz gazâda bulundu. Ömrü sonunda gözlerine perde geldi. Yezîdin kumandasındaki ordu ile İstanbul muhâsarasında bulundu. 77 yılında 95 yaşında vefât etdi. Medînede medfûn olduğu (Mevdu'âtü ...

kisiler.org

Cafer-i Tayyar

Kategori:
Sahabe

Efendimizin dedeleri Abdülmuttâlib ölümünün yaklaştığını hissettiğinde derin derin düşünmeye başlar. Öyle ya oğlu Abdullah’ın yetimi gül yüzlü Muhammed’i kime emanet etmelidir? Ona en iyi kim bakar? O akşam aile meclisini toplar konuyu enine boyuna konuşurlar. Nur çocuğu amcası Ebû Tâlib’in yanına bırakma kar ...

kisiler.org

Ebü’l-Fazl El-Abbas

Kategori:
Sahabe

Ebü’l-Fazl El-Abbâs Bin Abdülmuttalib Bin Hâşim El-Kureşî El-Hâşimî. Hz. Peygamber’in amcası. Hz. Peygamber’in doğumundan iki veya üç yıl önce dünyaya geldi. Mekke’de onunla birlikte büyüdü. İlk gençlik yıllarından itibaren ticaretle meşgul oldu. Maddî durumunun iyi olması sebebiyle, Cahiliye döneminde ...

kisiler.org

Ebü’l-Fazl El-Abbâs bin Abdülmuttalib bin Hâşim El-Kureşî El-Hâşimî

Kategori:
Sahabe

Ebü’l-Fazl El-Abbâs bin Abdülmuttalib bin Hâşim El-Kureşî El-Hâşimî. Hz. Peygamber’in amcası. Hz. Peygamber’in doğumundan iki veya üç yıl önce dünyaya geldi. Mek¬ke’de onunla birlikte büyüdü. İlk genç¬lik yıllarından itibaren ticaretle meşgul oldu. Maddî durumunun iyi olması se¬bebiyle, Cahiliye dönemin ...

kisiler.org

İkrime

Kategori:
Sahabe

Hazret-i İkrime büyük bir aşk ile Müslüman olsa da çarşıda pazarda dolanmaktan kaçar. Kimbilir belki de müminlerin, babası Ebu Cehil aleyhinde konuşacağını ve kinayeli kinayeli laf çarptıracaklarını sanar. Doğrusu bunu olgunlukla karşılayacak kıvamdadır, lâkin Sahabe-i kiram onu samimiyetle kucaklar ve kalbini kırmaktan çok kork ...

kisiler.org

Zeyd bin Harise

Kategori:
Sahabe

575 yılında Yemen'de doğdu. Sekiz yaşında ailesinin yanından kaçırılarak Mekke'ye götürüldü. Burada köle olarak satıldı. Hakim bin Hizam onu alarak halası Hatice'ye hediye etti. Hazreti Hatice, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'le evlendikten sonra, onu Peygamber Efendimiz'e hediye etti. Yıllar sonra Zeyd bin Harise'nin i ...