Tüm Kategoriler
Kategorisine Göre Arayın

Anasayfa > İslam âlimi Kategorisi -> İslam âlimi Alanındaki Ünlüler

Bediüzzaman Said Nursi

Bediüzzaman Said Nursi

Kategori:
İslam âlimi

Üstad Bediüzzümanın kimliği gerçek manada ancak eserlerinin tamamında kendini gösterir. Bütün ömrü boyunca iman kurtarma davası için bir manevi cihat yapmış ve milyonların imanının kurtuluşuna vesile olmuştu. Onun hayatı hakkında bilgi edinmekte en temel kaynak Tarihçe-i Hayat isimli eserdir. Bizzat kendisinin tashihinden ge ...

Elmalılı Hamdi Yazır

Elmalılı Hamdi Yazır

Kategori:
İslam âlimi

1878 yılında Antalya'nın Elmalı kazasında doğdu. İlk ve ortaokul eğitimini Elmalı'da aldıktan sonra İslami ilimleri öğrenmek için İstanbul'a gitti. Beyazıt Camisi'nde devrin önemli âlimlerinden dersler aldı. Elmalılı Hamdi Yazır, Türkçenin yanında Arapça, Farsça ve ileri seviyede Fransızca biliyordu. 1926 yılında Atatürk'ün Di ...

Hamdi Döndüren

Hamdi Döndüren

Kategori:
İslam âlimi

...

Mevlâna Celâleddin Rumî

Mevlâna Celâleddin Rumî

Kategori:
İslam âlimi

(1207 - 17 Aralık 1273): Şair, düşünür. Belh'te doğdu. Sultanü'l-Ulema Bahaeddin Veled'in oğludur. Ailesi ile birlikte Hicaz, Şam yoluyla Anadolu'ya geldi. 1228'de Konya'ya yerleştiler. Babası Bahaeddin Veled vaazlar veriyordu. Onun 1231'de ölümü üzerine Celâleddin Rûmî vaaz vermeye aşladı. Bu sırada Konya'ya gelen Tirmizli Seyy ...

Şems-i Tebrizi

Şems-i Tebrizi

Kategori:
İslam âlimi

Şems-i Tebrizi (1185 - 1247) 1185 yılında Tebriz’de dünyaya gelen Şems-i Tebrizi'nin asıl ismi Mevlana Muhammed’dir. Melik Dad oğlu Ali adında bir zatın oğludur ve Azeri Türklerindendir. Şemseddin yani dinin güneşi lakabıyla anılmıştır. Daha küçük yaşlarda manevi ilimleri tahsilde gösterdiği kabiliyetle dikkat çeken ...

Zenbilli Ali Efendi

Zenbilli Ali Efendi

Kategori:
İslam âlimi

Zenbilli Ali Efendi ( .... - 1526) Osmanlı devrinin sekizinci Şeyh’ül-İslamıdır. Asıl adı Ali Cemali olan Zenbilli Ali Efendi, “Zenbilli Müfti” unvanıyla meşhurdur. Molla Fenari’nin hocası ve Sultan I. Murad zamanın ünlü ulemasından Cemalüddin Muhammed Aksariy soyundan Ahmet İbn-i Mehmet Çelebi’nin ...

kisiler.org

Abâpûş-i Velî

Kategori:
İslam âlimi

Mevlevi tarikatı şeyhlerindendir. Balı Mehmed Çelebi ve Balı Sultan olarak da tanındı. Dedesi Süleyman Sah, Sultan Veled’in kızı Mutahhara Sultan ile evli olduğundan soyu Mevlâna Celâleddîn-i Rûmî’ye kadar ulaşır. Mevlevi dervişlerinden olan babası kendisine saltanat elbisesi yerine tarikat abası giydirdiği için  ...

kisiler.org

Abaza Şeyhi

Kategori:
İslam âlimi

Bayramiye tarikatı şeyhlerinden, âlim, mutasavvıf. Kayseri’de doğdu. Medrese tahsilinden sonra Bayramiyye tarikatına intisap etti. Kayseri’de Hoca Vatan Zaviyesi’nde irşatla meşgul oldu. Abaza Paşa isyan edip Erzurum’dan Kayseri’ye geldiği zaman ona yardımcı oldu. Her işinde kendisine akıl ho ...

kisiler.org

Abbâd Bin Süleyman Es-Saymerî

Kategori:
İslam âlimi

Ebû Sehl Abbâd bin Süleyman (Selmân) Es-Saymerî Basra Mutezilesi’nin önde gelen kelamcılarından. Saymera’da doğdu (İbnü’n-Nedîm’in “El-Basrî” kaydına dayanarak Abbâd’ın Basra Saymerası’ndan olduğunu söylemek mümkündür. Ancak onun Hûzistan Saymerası’ndan olduğu da ileri sürül ...

kisiler.org

Abbadî Ebû Mansûr

Kategori:
İslam âlimi

Kutbüddîn Emîr Ebû Mansûr El-Muzaffer bin Ebi’l-Hüseyn Erdeşîr El-Abbâdî İranlı mutasavvıf, vaiz ve hatip. 1098’de Sincâbâd’da doğdu. Babası, Gazzalî’nin de vaazlarını takip ettiği, Emir Abbâdî adıyla tanınan meşhur vaiz Ebü’l-Hüseyin Erdeşîr bin Mansur’dur. Merv’de şöhrete kavuştuğu i ...

kisiler.org

Abbâdî, Ebû Asım

Kategori:
İslam âlimi

Ebû Asim Muhammed bin Ahmed bin Muhammed El-Herevî El-Abbâdî. Şafiî fakihi. 985 yılında Herat’ta doğdu. Büyük dedesi Abbâd’a izafetle “Abbâdî” diye tanındı. Fıkıh tahsiline Herat Kadısı Ebû Mansûr El-Ezdî’nin yanında başladı ve Nîsâbur Kadısı Ebû Ömer El-Bistâmî, Ebû Tâhir Ez-Ziyâdî ve Ebû İshak E ...

kisiler.org

Abbas Halim Paşa

Kategori:
İslam âlimi

Kahire’de doğdu. Özel hocalardan Arapça, Farsça, Fransızca ve İngilizce öğrendikten sonra ağabeyi Said Halim ile birlikte İsviçre’ye giderek yüksek tahsilini orada tamamladı. Uzun yıllar Avrupa’da kalarak kendisini yetiştirdikten sonra İstanbul’a döndü. Sultan II. Abdülhamid’in saltanatının son ...

kisiler.org

Abdan El Ahvazi

Kategori:
İslam âlimi

Hadis hafızı. “Çuval dokuyan” veya “çuval satan” anlamındaki Cevâlîkî nisbesini ve bazı kaynaklarda görülen El-Kâdî unvanını hangi sebeplerle aldığı bilinmemektedir. Daha çok “Abdan” lakabıyla tanınan Abdullah Bin Ahmed’in hayatı ve yetişme tarzı hakkında fazla bilgi yoktur. Ahvaz yakınl ...

kisiler.org

Abdan El-Ezdî

Kategori:
İslam âlimi

Ebû Abdirrahmân Abdullah Bin Osman Bin Cebele El-Ezdî Horasanlı hadis hafızı. Daha çok “Abdan” lakabıyla tanınan Abdullah Bin Osman 762’de doğdu. Genç yaşta hadis tahsiline başladı. Hocaları arasında babası Osman Bin Cebele, Mâlik Bin Enes, Abdullah Bin Mübarek, Cerîr Bin Abdülhamid gibi muhaddisler bulunmakt ...

kisiler.org

Abdan El-Mervezi

Kategori:
İslam âlimi

“Abdan” diye şöhret bulduğu için birçok kaynakta Abdan Bin Muhammed olarak zikredilen Abdullah, 835’te Merv’de doğdu. Horasan bölgesi muhaddislerinden hadis tahsil ettikten sonra Irak ve Hicaz’a gitti; orada da Kuteybe Bin Saîd, Ali Bin Hucr, Ebû Küreyb gibi âlimlerden hadis okudu. Hicaz’dan M ...

kisiler.org

Abdullah Bin Ahmed Bin Hanbel

Kategori:
İslam âlimi

Ebû Abdurrahman Abdullah Bin Ahmed Bin Muhammed Bin Hanbel Eş-Şeybânî. 828 yılında Bağdat’ta doğdu. Daha çocukken hadis öğrenmeye karşı büyük bir istek duyarak başta babası olmak üzere pek çok muhaddisten ders aldı. Hocaları arasında, bir kısmı babasının yakın arkadaşı olan devrinin şöhretli muhaddislerinden Yahya Bin Ma ...

kisiler.org

Abdullah Bin Zeyd Bin Âsim

Kategori:
İslam âlimi

Meşhur kadın sahâbî Ümmü Umâre'nin iki oğlundan biri olduğu için İbn Ümmü Umâre diye şöhret buldu. Uhud Savaşı'nda Hz. Peygamber'i yakından savunarak onun takdirini kazandı. Abdullah ve ailesinin Uhud Savaşı'nda gösterdikleri kahramanlık, Hz. Peygamber tarafından bu ailenin cennettekendisine komşu kılınması niyazı ile mükâfatlan ...

kisiler.org

Abdullah Bin Ziba'râ

Kategori:
İslam âlimi

Kureyş kabilesinin Sehm boyuna mensuptur. Babası Ziba'râ, annesi Âttke bint Abdullah Bin Amr'dır. Doğum ve ölüm tarihleri kaynaklarda zikredilmemektedir. Câhiliye devrinde Kureyş kabilesinin en büyük şairlerinden biriydi. Fil Vak'ası üzerine söylediği şiir meşhurdur. Hz. Peygamber'e ve müslümanlara karşı büyük bir düşmanlık besl ...

kisiler.org

Abdullah Bosnevî

Kategori:
İslam âlimi

Fusûsu’l-Hikem şerhiyle tanınan âlim ve mutasavvıf. 1584 yılında doğdu. Tahsiline doğum yeri olan Bosna’da başladı, İstanbul’da devam etti. Devrinin ilim ve kültür merkezlerinden biri olan Bursa’ya giderek orada Hasan Kabâdûz’a intisap etti. İkinci dönem Melâmîleri olarak bilinen Bayramî Meiâmîl ...

kisiler.org

Abdurrahman Bin Avf

Kategori:
İslam âlimi

Hz. Peygamber'e ilk iman eden ve cennetle müjdelenen on sahâbiden biridir. Fil Vak'ası'ndan (571) on yıl kadar sonra Mekke'de doğdu. Câhiliye döneminde Abdü Amr veya Abdü'l-Kâ'be olan adı, müslüman olduktan sonra Hz. Peygamber tarafından Abdurrahman olarak değiştirildi. Genç yaşından itibaren ticaretle uğraştı. Câhiliye devrinde ...

kisiler.org

Abdurrahman Bin Ebü'z-Zinad

Kategori:
İslam âlimi

Geniş hadis bilgisi ve hadis rivayetiyle tanınan âlimdir. 100 (718) yılında doğdu. Doğum yeri kesin olarak belli değildir. Babası ünlü fakih Ebü'z-Zinâd Abdullah Bin Zekvân'ın künyesine izafetle İbn Ebü'z-Zinâd diye tanınır. Ebü'z-Zinâd tabiînden, Abdurrahman ise tebeü't-tâbiînden sayılır. Zehebî, onu altıncı tabaka âlimleri ara ...

kisiler.org

Abdurrahman Bin Ebza

Kategori:
İslam âlimi

Kur'ân-ı Kerim ve fıkıh konularındaki bilgisiyle tanınan sahâbî. Sahâbî olan babası da kendisi gibi Huzâaoğullan'nın azatlısı idi. Mekke'de doğdu. Kur'ân-ı Kerîm üzerindeki derin bilgisi sebebiyle, efendisi ve Hz. Ömer'in Mekke valisi Nâf Bin Abdülhâris, halife ile görüşmeye giderken onu yerine vekil bıraktı. Bu tercihin sebebin ...

kisiler.org

Abdurrahman Bin Esved

Kategori:
İslam âlimi

Hz. Âişe, Enes Bin Mâlik, Abdullah Bin Zübeyr gibi sahâbîlerden, babasının amcası Alkame Bin Kays ve babası Esved Bin Yezîd (ö. 75/694) ve diğer bazı tabiîlerden hadis öğrenmiş ve rivayet etmiştir Rivayetleri Kütüb-i Sitte'rim tamamında yer almaktadır. Bu vasfıyla, rivayetleri Kütüb-i Sitte'nin bir kısmında yer alan öteki iki ...

kisiler.org

Abdurrahman Bin Haris

Kategori:
İslam âlimi

Hicretin birinci yılında doğduğu bilinmektedir. Babasının vefatından sonra annesinin Hz. Ömer'le evlenmesi üzerine onun himayesine girdi. Asıl adı İbrahim'di; ancak halifeliği sırasında, peygamber adı taşıyanların isimlerini değiştirmeyi düşündüğü sıralarda Hz. Ömer, ona Abdurrahman adını verdi. İlmi ve cömertliğiyle tanınan v ...